PROGRAMY EDUKACYJNE - PRZEDSZKOLE NR 6 W GDYNI

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

PROGRAMY EDUKACYJNE

DLA RODZICÓW
Programy Edukacyjne

Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego - "Zanim będę uczniem" Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały, Wydawnictwa Edukacja Polska.

Program ten jest w pełni zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zawiera opis 15 obszarów edukacyjnych, wymienionych w podstawie programowej wraz z wykazem umiejętności, które powinno posiadać dziecko zanim zostanie uczniem.

Program K. Lotkowskiej i C. Rose  "Edukacja fundamentalna w przedszkolu"


Korzystamy także z 4 programów autorskich:

  • Program integracyjny "Znamy siebie coraz lepiej. Ja znam Ciebie a Ty mnie. Razem bawimy się." Marta Mazurek, Katarzyna Mirecka, Danuta Tessar.
  • Program "Jak żyć zdrowo i bezpiecznie" Jolanta Mazurkiewicz.
  • Program "Sztuka przedszkolaka" Joanna Nikielska
  • Program ekologiczny "Jesteśmy częścią świata" - Danuta Tessar.


Edukacja FundaMentalna
Z przyjemnością informujemy, że nasze Przedszkole zostało zakwalifikowane do projektu Edukacja Fundamentalna , który realizowany jest przez Instytut Nowoczesnej edukacji i Edukację Pro Futuro w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. – Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4. – Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.

Ideą programu jest wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka od drugiego do szóstego roku życia, ujednolicenie oddziaływań domu i przedszkola oraz uściślenie współpracy wychowawcy z rodzicami. Program oparty jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Zwraca uwagę na osiem rodzajów inteligencji, które dane są człowiekowi od urodzenia. To jednak, w jakim stopniu i które z nich się rozwiną, zależy w dużej mierze od rodziny, otoczenia oraz szkoły, w której dziecko się wychowuje. Wylicza się więc inteligencje: lingwistyczną, logiczno-matematyczną, muzyczną, wizualno-przestrzenną, kinestetyczną, interpersonalną i intrapersonalną, oraz ruchową, które mają bezpośredni wpływ na sukcesy szkolne i życiowe dzieci. Nauka staje się bardziej skuteczna, gdy można połączyć różne sposoby uczenia w taki sposób, aby dziecko mogło się rozwijać wszechstronnie. Dlatego w programie tak duży nacisk położono na rozwój inteligencji wielorakich.

Innowacyjność programu potwierdza ścisła i świadoma współpraca nauczyciela z rodzicami. Nauczyciele i rodzice otrzymują zestaw najnowocześniejszych narzędzi edukacyjnych odpowiadających najnowszym badaniom dotyczącym oddziaływania na strefy rozwojowe dzieci. Program działa w sposób interdyscyplinarny angażując do współpracy Rodziców i Nauczycieli. Dzięki tak ważnej dla wszystkich współpracy dziecko będzie w maksymalnym stopniu przygotowane do podjęcia nauki w szkole, jak również zbuduje w sobie siłę i odporność psychiczną ułatwiającą radzenie sobie w sytuacjach stresujących.

Do uczestnictwa w projekcie zostały zakwalifikowane dzieci i rodzice z grupy III i I.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego