ROK 2013 - PRZEDSZKOLE NR 6 W GDYNI

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

ROK 2013

O PRZEDSZKOLU > KONCEPCJA PRACY
Przedszkole Nr 6 w Gdyni

KONCEPCJA PRACY
Gdynia 2013

DZIECKO JEST CHODZĄCYM,
WYJĄTKOWYM, JEDYNYM,
NIEZASTĄPIONYM CUDEM
Phil BosmansKoncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

MISJA PRZEDSZKOLA
Z nami spędzać czas chcą wszystkie dzieci

WIZJA PRZEDSZKOLA
1. Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby
2. Atmosfera przedszkola sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec "inności"
3. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości
4. Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych
5. Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola
6. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną
7. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola
8. W swoich działaniach przedszkole uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego,z którym współpracuje.
9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku
10. Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

NASZE PRZEDSZKOLE

Przedszkole Nr 6 w Gdyni usytuowane jest w dzielnicy Gdynia Karwiny przy ulicy Chwaszczynskiej 28. Mieści się w wolno stojącym budynku. W przedszkolu znajduje się pięć przestronnych sal zajęć, położonych na dwóch poziomach, które stwarzają warunki do zabawy i wypoczynku dzieci. Wokół terenu przedszkola znajdują się wieloletnie okazy drzew, krzewy oraz rabaty z kwiatami tworzące specyficzny klimat. Budynek przedszkola i przylegający do niego okazały ogród znajdują się na terenie ogrodzonym. Ogród przedszkolny jest wyposażony w sprzęt do zabaw i zajęć ruchowych.
Placówka czynna jest w godzinach 6.30-17.30. Pod Do przedszkola uczęszcza 140 dzieci.
W przedszkolu funkcjonuje 5 grup wiekowych:
- grupa I - krasnoludki - 3latki
- grupa II - wróbelki - 3/4 latki
- grupa III - misie - 4 latki
- grupa IV - biedronki - 4/5 latki
- grupa V - żabki - 5 latki
Przedszkole Nr 6 zatrudnia 28 pracowników: 14 nauczycielek, 11 obsługi i 3 administracji.
Kadra pedagogiczna zatrudniona w placówce posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne oraz specjalistyczne: logopeda, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej. Kadra tworzy życzliwą i ciepłą atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali proces wspomagania i edukację dzieci. Nauczyciele motywowani są przez dyrektora do pracy na wysokim poziomie.

BAZA PRZEDSZKOLA

Placówka posiada:

5 sal dydaktycznych wyposażonych w atestowane nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci, hol - szatnię
Atrakcyjne zabawki i pomoce dydaktyczne sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dziecka, pozwalają na realizację przyjętych programów
Ogród przedszkolny bogaty w różnorodne krzewy i drzewa, wyposażony w sprzęt sportowo-rekreacyjny do ćwiczeń i zabaw sprzyja zabawom na świeżym powietrzu a także prowadzeniu obserwacji przyrodniczych
Zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z 23 grudnia 2008r.
 • Program wychowania przedszkolnego "Zanim będę uczniem" Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopała
 • Program Edukacji Fundamentalnej Katarzyny Lotkowskiej i Colina Rosa

PROGRAMY WŁASNE

 • Program edukacji ekologicznej "Jesteśmy częścią przyrody"
 • Program integracyjny "Znamy siebie coraz lepiej. Ja znam Ciebie a Ty mnie, razem bawimy się"
 • Program działań teatralnych "Bawimy się w teatr w edukacji przedszkolnej"
 • Program zajęć wyrównawczych dla dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Program wspomagający działania wychowawcze "Kolory mojego świata"
 • Program profilaktyczny "Jak żyć zdrowo i bezpiecznie - dla dzieci w wieku przedszkolnym"
 • Program edukacji regionalnej " Kaszuby moja ojczyzna"
 • Program z zakresu wychowania artystycznego "Sztuka przedszkolaka"
 • Program profilaktyczny "Ruch jest przyjemny i zdrowy"
 • Program z zakresu wychowania przez sztukę "Z muzyką na ty"

METODY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

Stosowane formy i metody pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego: podające, praktyczne, aktywizujące i problemowe.
Codzienną pracę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

Pedagogikę zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA - zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji
Metodę Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne - zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązywanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku
Metody aktywności ruchowej: Orffa i Labana, Kniessów - gimnastyka twórcza i gimnastyka rytmiczna
Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz - metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania
Metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej - zabawy matematyczne mające na celu zapewnienie dziecku sukcesów w nauce matematyki
Kinezjologię edukacyjna Dennisona - program ćwiczeń ruchowych, graficznych, relaksacyjnych aktywizujących proces uczenia się
System edukacji przez ruch D. Dziamskiej - system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu
Techniki parateatralne Drama, Pantomima - stymulujące postawy i myślenie twórcze
Element metody E.J. Delcroze'a - rytmika - ekspresja twórcza
Elementy metody Batti Straussa - aktywne słuchanie muzyki
Metodę Burzy mózgów - aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole Nr 6 ma własne tradycje, co podkreśla jego specyfikę i odrębność. Przedszkole ma swoje logo, kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych:

Pasowanie na przedszkolaka
Dzień pluszowego misia
Mikołajki
Jasełka
Dzień Babci i Dziadka
Bal karnawałowy
Dzień Wiosny
Spotkanie z 6
Dzień Dziecka
Pożegnanie starszaków


MODEL ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola Nr 6 jest (na):NAUCZYCIELE W NASZYM PRZEDSZKOLU

Stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola
Doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy
Są kreatywni, aktywni i twórczy
Wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój
Wspierając dziecko ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi, wspomagają rodziców w ramach organizowanej i udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
Aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki
Efektywnie i aktywnie współpracują ze środowiskiem rodzinnym dziecka, z innymi nauczycielami, instytucjami wspomagającymi pracę z dzieckiem, rozwój zawodowy nauczyciela oraz jakościowy rozwój placówki.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współpracuje z rodzicami. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji.

Rodzice w naszym przedszkolu:

Otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka,
Współpracują z nauczycielami,
Otrzymują pomoc specjalistów
Wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola
Aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola
Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności wychowawczo - dydaktycznej i zarządzaniu placówką

Stosowane formy współpracy i wspierania rodziców w wychowaniu:

Zebrania ogólne i grupowe
Konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami
Prowadzenie kącika dla rodziców, m. in. Informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
Zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów
Udział w uroczystościach przedszkolnych
Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, konkursów
Udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii
Angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup
Mama i tata w przedszkolu - rodzicielskie prezentacje zawodów, pasji, zainteresowań w grupie dziecka

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Przedszkole jako instytucja wychowawczo-dydaktyczna współpracuje ze środowiskiem lokalnym w celu promocji i uatrakcyjnienia podejmowanych działań wychowawczo-edukacyjnych. Włącza się w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych, w akcjach ekologicznych na rzecz ochrony środowiska. Do stałych tradycji należą: zbiórka "miśków-pluszaków" do karetek pogotowia ratunkowego, karmy dla zwierząt "Ciapkowa". Ponadto placówka prowadzi stałą współpracę z instytucjami użyteczności publicznej: Biblioteką Miejską, Strażą Pożarną, Policją, Wyższą Szkołą nauk Stosowanych w Gdyni, Uniwersytetem Gdańskim, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Przedszkolem Nr 44, Nr 5, Nr 50, Szkołą Podstawową Nr 46, Nr 42, Nr 20, Nr 45, instytucjami i organizacjami wspierającymi edukację ekologiczną. Systematycznie badane są losy absolwentów naszego przedszkola.

PROMOCJA PRZEDSZKOLA

Działania promocyjne obejmują:
Prowadzenie kroniki przedszkola
Organizacja uroczystości przedszkolnych i imprez międzyprzedszkolnych
Prowadzenie strony internetowej placówki
Dbałość o estetykę otoczenia, wewnątrz i na zewnątrz budynku
Upowszechnienie informacji o przedszkolu
Udział w konkursach gminnych, ogólnokrajowych
Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola
Dbanie o dobre imię placówki

CELE I ZADANIA NASZEGO PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych a w szczególności podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o program wybrany z zestawu programów proponowanych przez MENiS "Zanim będę uczniem" oraz programy własne.
2. Cele przedszkola:
" Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym
" Sprawowanie opieki, wychowanie i kształcenie odpowiednio do potrzeb dziecka w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
" Wspieranie działań wychowawczych rodziny
" Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
3. Zadania przedszkola:
" Przestrzeganie uniwersalnych wartości etycznych: miłości, dobra, prawdypiękna i przyjaźni,
" Stworzenie dzieciom warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie
" Zapewnienie dzieciom warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego zachowania, zachowań prozdrowotnych i proekologicznych
" Wspieranie działań twórczych dziecka w różnych dziedzinach aktywności
" Wprowadzenie dzieci w świat sztuki i rozwijanie umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości , poprzez różne formy ekspresji artystycznej
" Uczenie dziecka komunikowania się z otoczeniem, odnajdowania swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie przedszkolnej
" Umożliwienie dziecku poznanie siebie i świata
" Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej
" Współpraca z rodzicami
" Budowanie spójnego systemu wychowania
" Współpraca ze środowiskiem lokalnym
" Rozbudzanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej, społeczności przedszkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju oraz kształtowanie osobowości patriotycznej
" Projektowanie sytuacji edukacyjnych rozbudzających motywację i działania dzieci, rodziców, oraz środowiska lokalnego do życia zgodnego z zasadami ekologii.

PRIORYTETY ROZWOJU NA LATA

2012/2013

Doświadczam, badam i eksperymentuję w środowisku naturalnym i w sali
Literatura dziecięca a aktywizujące metody pracy z dzieckiem

Zadanie: Realizacja elementów metody projektów jako forma pracy z grupą dzieci
Aktywizacja działań dzieci poprzez literaturę

Wskaźniki - umiejętności dzieci:
" Posiada wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
" Nabywa ciekawości poznawczej prowadzącej do samodzielnego doświadczania i poznawania
" Potrafi współpracować z innymi w osiągnięciu określonego celu
" Rozwija zainteresowania literackie i czytelnicze
" Ma rozwiniętą wyobraźnię i poprawnie wypowiada się

2013/2014

Nasze emocje i zachowania
Kaszuby - moja mała ojczyzna

Zadanie:
Poznanie regionu, w którym mieszkamy
Umiejętność radzenia sobie z emocjami

Wskaźniki - umiejętności dzieci:
" Posiada umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
" zna normy i zasady postepowania , akceptowane społecznie
" odreagowuje negatywne emocje, rozładowuje stresy i napięcia w toku różnych form aktywności własnej
" Zna region, w którym mieszka i potrafi go nazwać

2014/2015

Przedszkole współpracy Zabawy fundamentalne: nauczyciel - rodzic - dziecko jako jednolita forma wychowania i edukacji dziecka

Zadanie:
Wypracowanie wspólnie z rodzicami jednolitych oddziaływań na dziecko poprzez zabawę

Wskaźniki - umiejętności dzieci
" Jest ciekawe, aktywne i samodzielne w zdobywaniu umiejętności i wiedzy
" radzi sobie w nowych i trudnych sytuacjach
" Potrafi wspólnie i zgodnie bawić się i uczyć z dziećmi o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

2015/2016

Nasze przedszkole ma już 60 lat

Zadanie: Przygotowanie i obchodzenie jubileuszu sześćdziesięciolecia przedszkola

Wskaźniki - umiejętności dzieci:
" Dziecko porozumiewa się z dorosłymi i dziećmi i zgodnie funkcjonuje w sytuacjach zadaniowych
" Prezentuje swoje umiejętności poprzez taniec, śpiew, sztuki sceniczne, różne formy plastyczne
" Identyfikuje się ze społecznością przedszkolną

2016/2017

Twórczy nauczyciel - twórczy przedszkolak

Zadanie: Poszukiwanie różnorodnych, twórczych form wyrażania siebie

Wskaźniki - umiejętności dzieci:
" Potrafi wypowiadać się poprzez sztukę
" działa w sytuacjach fikcyjnych, pozorowanych
" samodzielnie aranżuje przestrzeń, w której tworzy 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego